Regulamin czytelni

REGULAMIN CZYTELNI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻNINIE

 

§1

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani od lat15 rejestrując się jako stały czytelnik.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający PESEL,
  2. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,
  3. każdy czytelnik otrzymuje elektroniczną kartę biblioteczną, którą winien okazywać przy korzystaniu z usług czytelni,
  4. w bibliotece stosuje się elektroniczny system ewidencji czytelników, udostępnień materiałów bibliotecznych i ich wypożyczeń MAK+ 
 3. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 4. Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić w szatni.
 5. W czytelni zajmuje się miejsca przy stolikach.
 6. W czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
 7. W czasie gdy w domu czytelnika panuje chorobą zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.

§2

 1. W czytelni można korzystać z czasopism, księgozbioru podręcznego usystematyzowanego wg działów UKD, katalogów, kartotek informacyjnych.
 2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Z księgozbioru podręcznego i bieżących czasopism czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Książki spoza księgozbioru podręcznego oraz rocznik czasopisma zamawia czytelnik u dyżurnego bibliotekarza.
 5. Jeżeli czytelnik zamierza w dniach następnych korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może zatrzymać ją w czytelni przez 7 dni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą być zatrzymane książki, których często korzystają czytelnicy.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 7. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
 8. Książki z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
 9. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, biblioteka informuje, w której z bibliotek na terenie rejonu żnińskiego może znajdować się poszukiwana pozycja. Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek, jeżeli czytelnik nie może z tych bibliotek korzystać osobiście.

§3

 1. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na określony temat, sposobu korzystania z katalogów i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§4

 1. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów map i innych materiałów bibliotecznych czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza (możliwość korzystania z kserokopiarki).

§5

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności aby nie narazić ich na uszkodzenie.
 2. Za uszkodzenie czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik czytelni w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu książki biblioteka wydaje pokwitowanie.
 3. Za duplikat karty bibliotecznej pobierać się będzie opłatę w wysokości 15,00 złotych.

§6

 1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do księgi skarg i wniosków.

§7

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Dyspozycje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Miejskiego w Żninie.
 2. Korzystający z usług biblioteki czytelnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w rejestrze tejże biblioteki oraz możliwość ich przetwarzania wyłącznie na potrzeby własne biblioteki. Może też zadeklarować przekazanie danych osobowych do ogólnopolskiej bazy MAK+.

 

Żnin, 04.02.2015 r.