Status prawny biblioteki

UCHWAŁA Nr XLI/395/2006
RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE


z dnia 6 października 2006 r.

w sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zmianami) w zw.z art. 2, 11 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.97.85.539 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:


§1. 1. Tworzy się gminną bibliotekę publiczną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, zwaną dalej Biblioteką.
2. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§2. 1. Siedziba Biblioteki mieści się w Żninie, a terenem działania jest obszar Powiatu Żnińskiego.
2. Biblioteka posiada filie w Żninie, Gorzycach i Brżyskorzystewku.

§3. Do zadań Biblioteki należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Szczegółowe zadania Biblioteki określa statut.

§4. Burmistrz Żnina odda Bibliotece na podstawie użyczenia budynek położony w Żninie przy ulicy Sienkiewicza 4, posadowiony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - działka nr 748 z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej a także pomieszczenia w budynku położonym w Gorzycach, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - działka nr 139 i 138/2 z przeznaczeniem na siedzibę filii, oraz przekaże na własność Biblioteki składniki majątku ruchomego.

§5. 1. Działalność Biblioteki będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy.
2. Ponadto Biblioteka może uzyskiwać środki i finansowe i składniki majątkowe z dotacji od innych podmiotów, darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.). §6. Nadaje się Bibliotece Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina. 

 

Załącznik
do uchwały Nr XLI/ 395 /2006
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 6 października 2006 r.
STATUT MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻNINIE

Przepisy ogólne

§1
 1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
  2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
  3. aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu
 2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.
§2
 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Żnin, a terenem działania obszar Powiatu Żnińskiego.
 2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Żnin.
 3. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.Cel i zadania

§3
 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy i Powiatu oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 2. Biblioteka prowadzi działalność biblioteczną na terenie Gminy Żnin i Powiatu Żnińskiego.
 3. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:
  1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  2. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
  3. dobór materiałów bibliotecznych dla bibliotek publicznych w obrębie Gminy oraz ich opracowanie,
  4. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
  5. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy i Powiatu,
  6. współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,
  7. tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
  8. organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.
  Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.Organy biblioteki i jej organizacja

§4
 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.
 2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
§5
 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Żnina, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Żnina. Regulamin konkursu ustala Burmistrz Żnina.
 3. Burmistrz Żnina może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1. Do osoby, której powierzono zarządzanie ośrodkiem stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
 4. Burmistrz Żnina wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.Gospodarka finansowa

§6
 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy oraz Powiatu corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:
  1. wyposażenie,
  2. prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,
  3. doskonalenie zawodowe pracowników,
  4. wynagrodzenia pracowników,
  5. utrzymanie i eksploatację majątku.
 3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:
  1. wpływów, o których mowa w § 8 ust. 2,
  2. dotacji z budżetu państwa,
  3. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
  4. spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
  5. innych źródeł.
 4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.
 5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.Postanowienia końcowe

§7
 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.
 2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
 3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.
§8
 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty:
  1. za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
  2. za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
  3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  4. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  5. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
 3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
 4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.
§9
 1. Biblioteka swoje zadania wykonuje w siedzibie głównej w Żninie.
 2. Poza siedzibą główną dodatkowo funkcjonują filie Biblioteki w Żninie, w Gorzycach i w Brzyskorzystewku, które wykonują zadania, o których mowa w § 3 pkt 1, 4 i 5.
§10
 1. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miejskiej w Żninie sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w §3.
§11
 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora, oraz opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.
§12
 1. Statut Biblioteki nadaje Rada Miejska w Żninie.
 2. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miejskiej, w trybie właściwym dla jego nadania.