Gry planszowe w natarciu! Już możesz je u nas wypożyczyć. Zapraszamy!

Ogólne 03.01.2019

Od stycznia 2019 r. w WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH można wypożyczyć gry planszowe. Z biegiem czasu będzie ich na pewno przybywać. Zapraszamy!

Regulamin wypożyczania gier planszowych

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie

 

§ 1. ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”,
  ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.                              
 2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.
 2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, posiadający ważną kartę Czytelnika, którą winni okazywać każdorazowo.
 3. Samodzielnie Gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 16 lat.
 4.  Gry wypożycza się na okres 14 dni.
 5. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 2 Gry.
 6. Każdorazowo przy wypożyczeniu i zwrocie Gry Czytelnik zobowiązany jest do podpisania Karty Gry, poświadczając tym samym wypożyczenie i zwrot kompletnej Gry.
 7. W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.

§ 3. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

 

 1. Wypożyczający zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry lub prolongaty terminu zwrotu. Gry można prolongować jednorazowo maksymalnie do 7 dni w przypadku, gdy nie została ona zarezerwowana przez innego Wypożyczającego.
 2. Wypożyczoną Grę należy zwrócić bezpośrednio pracownikowi Biblioteki. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowo wykonanego zwrotu.
 3.  Za niezwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika opłatę za przetrzymanie     w wysokości 1,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień oraz wysyła upomnienia według Regulaminu.
 4. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo żądać zwrotu Gry przed upływem regulaminowo określonego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 5. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki do czasu uregulowania należności.
 6. Jeżeli na żądanie Biblioteki wypożyczone mienie nie zostanie zwrócone lub gdy nie nastąpi zapłata wynikających z Regulaminu należności, Biblioteka ma prawo dochodzić swojej wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORU GIER PLANSZOWYCH

 1. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.
 2. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
 3. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia powinny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków                i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.
 4. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
 5. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.
 6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do:

             a) odkupienia identycznej pozycji,

             b) uiszczenia opłaty, której wysokość równa jest aktualnej wartości rynkowej gry.

 

Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki. Wszystkie wymienione powyżej sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie.                                                                                                                                                                                         

 

 1. Na kwoty wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.