Klauzula RODO wraz z załącznikami

Ogólne 10.03.2021

Klauzula RODO:

Szanowny Czytelniku!

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO).

Klauzula RODO:

Szanowny Czytelniku!

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO).

W świetle powyższego Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie (ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin).

2. Osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Jerzy Gerszewski (email: j.gerszewski@oin.info.pl )

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki oraz celów statystycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO: ustawa o bibliotekach.

4. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres e-mail) mogą być wykorzystane do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w pkt.3.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu złożenia pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych.

6. Pani/Pana dane przekazywane będą jedynie prawnie uprawnionym podmiotom.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie.

10. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PUODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ WIZERUNKU

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin, tel. 52 30 20 516.

W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możesz kontaktować się również z wyznaczonym przez jednostkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: j.gerszewski@oin.info.pl )

 1. Przedmiotem przetwarzania będzie Twój wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w spotkaniach, zajęciach i uroczystościach. Wizerunek przetwarzany (publikowany) będzie na terenie biblioteki, a także na stronach prowadzonych przez jednostkę (http://www.bibliotekaznin.pl/ ), w tym w serwisach społecznościowych (m. in. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) oraz innych formach dokumentowania pracy biblioteki (np. plakaty, foldery, kalendarze, kroniki, wystawy).
 2. Twoje dane będą przetwarzane w  celach związanych z rozpowszechnianiem  informacji o działalności statutowej jednostki. W szczególności będą to cele związane z prowadzeniem działalności edukacyjnej oraz popularyzacją czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Sierakowice.
 3. Podstawą prawną przetwarzania (publikacji) Twojego wizerunku jest art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z przepisami:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody,
 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – na podstawie zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej jednostce,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów jednostki.
 1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na Twojej zgodzie.
 2. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające bibliotekę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej.
 3. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Zgodnie z RODO przysługuje Tobie:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w  art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy, pozyskaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH CZYTELNIKÓW

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin, tel. 52 30 20 516.
 2. W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możne się Pan/Pani kontaktować również z wyznaczonym przez jednostkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: j.gerszewski@oin.info.pl ) lub listownie na adres Biblioteki.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Biblioteki oraz celów statystycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na zgodzie.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające bibliotekę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w  art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy, pozyskaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

DLA OSOBY ZATRUDNIONEJ

 

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin, tel. 52 30 20 516.
 2. W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możne się Pan/Pani kontaktować również z wyznaczonym przez jednostkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: j.gerszewski@oin.info.pl ) lub listownie: ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonywania umowy o pracę lub umowy zlecenia, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Administratora danych obowiązków związanych z zatrudnieniem (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);
  • wykonywania przez Administratora danych czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, przyznawaniem świadczeń socjalnych, realizacją świadczeń związanych z opieką medyczną, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz w ramach komunikacji z pracownikami i współpracownikami placówki;
  • prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających jednak wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa;
  • innym niż wymienione powyżej, na które została wyrażona przez Pana/Panią zgoda.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i lit. h RODO), na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w trakcie zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu placówki (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy. Po tym okresie będą przechowywane przez okres dochodzenia praw lub roszczeń z nimi związanych czy też wykazania zgodności przyznanego świadczenia z przepisami w przypadku kontroli organów państwowych (np. Urząd Skarbowy). Następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane będą usuwane.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcą Pana/Pani danych mogą być inne podmioty wspierające jednostkę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych.
 7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w  art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Podanie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jest konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i pozostaniem w stosunku pracy, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia i utrzymania stosunku pracy. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
 2. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ KORESPONDENCJI

 

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin, tel. 52 30 20 516.
 2. W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możne się Pani/Pan kontaktować również z wyznaczonym przez jednostkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  j.gerszewski@oin.info.pl ) lub listownie: ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji przychodzącej i wychodzącej, realizacji złożonego wniosku, udzielenia odpowiedzi na złożone pismo.
 4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).
 5. Poszczególne okresy przechowywania gromadzonych danych interesantów wynikają z przepisów prawa, instrukcji archiwizacyjnej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.   
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające jednostkę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych.
 7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w  art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości realizacji sprawy.
 2. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

W RAMACH ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin, tel. 52 30 20 516.
 2. W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możne się Pani/Pan kontaktować również z wyznaczonym przez jednostkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: j.gerszewski@oin.info.pl ) lub listownie: ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłaty i rozliczania świadczeń socjalnych wypłacanych na Pani/Pana wniosek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
 4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, w związku z art. 8 ust. 1-2 ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres procedowania i wypłaty świadczeń. Po tym okresie będą przechowywane przez okres dochodzenia praw lub roszczeń z nimi związanych czy też wykazania zgodności przyznanego świadczenia z przepisami w przypadku kontroli organów państwowych (np. US). Następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcą Pana/Pani danych mogą być inne podmioty wspierające jednostkę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych.
 7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w  art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia wniosku i korzystania ze świadczeń ZFŚS.
 2. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3.  

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

WOBEC KANDYDATA DO PRACY

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin, tel. 52 30 20 516.
 2. W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możne się Pani/Pan kontaktować również z wyznaczonym przez jednostkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:                                           j.gerszewski@oin.info.pl ) lub listownie: ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudnienia, ich podanie jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy. Podanie danych w szerszym zakresie niż określonym ww. przepisami ma charakter dobrowolny a ich podanie skutkuje uprawnieniem do ich przetwarzania na podstawie zgody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody;
 • art. 9 ust. 2 list a) RODO – na podstawie zgody;
 • przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz przepisy właściwych aktów wykonawczych.
 1. Pana/Pani dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy dwa lata.
 2. Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
 3. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w  art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.Podanie danych związanych z zatrudnieniem jest obowiązkowe a ich zakres wynika z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin, tel. 52 30 20 516.
 2. W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możne się Pan/Pani kontaktować również z wyznaczonym przez jednostkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: j.gerszewski@oin.info.pl ) lub listownie: ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego <<dane identyfikacyjne postępowania, np. nazwa, numer/prowadzone w trybie….>>, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej ustawą Pzp.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 
 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO) [1];
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)[2];
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Zgodnie z RODO nie przysługuje Panu/Pani:
 • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 1. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.\
 2.  Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[3]

 

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin, tel. 52 30 20 516. Pełna treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, dostępna jest w siedzibie Biblioteki oraz na stronie internetowej: http://www.bibliotekaznin.pl/

 

 

[1] Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

[3] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).