Wynajem sali

REGULAMIN WYNAJMU I UŻYTKOWANIA SALI KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEJ MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻNINIE

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady wynajmu Sali odczytowej (szkoleniowej) Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie.

2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Wynajmujący – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie zwana dalej MiPBP w Żninie.

2. Najemca – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje rezerwacji i wynajmu pomieszczenia oraz ponosi odpowiedzialność za przedmiot wynajmu/organizację wydarzenia.

3. Uczestnik – osoba biorąca udział w wydarzeniu.

4. Wydarzenie – spotkanie, szkolenie, konferencja, prezentacja lub inna impreza organizowana przez Najemcę.

5. Umowa najmu – oznacza cywilno-prawną umowę zawartą pomiędzy MiPBP w Żninie i Najemcą, której przedmiotem jest najem Sali (powierzchni) na potrzeby zorganizowania wydarzenia.

§ 3

Wykaz wynajmowanych pomieszczeń:

sala konferencyjno-szkoleniowa pojemność: 80 osób,

wyposażenie: klimatyzacja, krzesła, stoły, nagłośnienie, dostęp do Internetu.

§ 4

Organizowane formy nie mogą:

- kolidować z ogólnie przyjętymi zasadami etyki,

- utrudniać wykonywania zadań statutowych MiPBP w Żninie,

- negatywnie wpływać na wizerunek MiPBP w Żninie w społeczności lokalnej.

§ 5

Wynajem pomieszczenia MiPBP w Żninie przysługuje m. in. następującym podmiotom:

1) Gminnym i powiatowym  jednostkom organizacyjnym;

2) Organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, firmom, osobom fizycznym i innym osobom prawnym itp., które w wynajmowanym pomieszczeniu będą realizować projekty dla społeczności lokalnej, prowadząc zajęcia, szkolenia, warsztaty itp., dzięki którym realizowane będą cele statutowe MiPBP w Żninie.

§ 6

1. Stawki odpłatności za wynajem Sali konferencyjno-szkoleniowej zawarte są w cenniku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Z pomieszczenia MiPBP w Żninie mogą nieodpłatnie korzystać:

1) Burmistrz Żnina i Starosta Żniński w ramach wykonywania swoich obowiązków.

2) Dyrektorzy gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne podmioty, które wraz z MiPBP w Żninie są organizatorami imprez i spotkań odbywających się w pomieszczeniach MiPBP w Żninie.

§ 7

1. Na terenie MiPBP w Żninie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, elektronicznych papierosów i spożywania alkoholu lub innych używek.

§ 8

Płatności za wynajem należy dokonać przelewem na konto MiPBP w Żninie w terminie do 14 dni od wystawienia faktury (rachunku) lub gotówką w kasie MiPBP w Żninie.

§ 9

1. Wstępnej rezerwacji Sali konferencyjno-szkoleniowej można dokonać osobiście, telefonicznie (52 30 20 516)  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (bibliotekaznin@wp.pl)

2. Wynajem pomieszczenia następuje w formie umowy. Wzór umowy najmu Sali konferencyjno-szkoleniowej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Podpisanie umowy wynajmu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Wynajmu Sali Konferencyjno-Szkoleniowej.

§ 10

1. Najemca otrzymuje dostęp do sali konferencyjno-szkoleniowej oraz sanitariatu dla czytelników w godzinach otwarcia MiPBP w Żninie.

2. W przypadku przedłużenia wynajmu sali konferencyjno-szkoleniowej, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę Wynajmujący obciąży Najemcę dodatkową odpłatnością zgodnie z cennikiem za godzinę wynajmu.

§ 11

Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest do:

1) przestrzegania zawartej umowy i niniejszego Regulaminu;

2) przestrzegania przepisów bhp i p.poż obowiązujących w budynku;

3) utrzymania czystości i porządku w trakcie trwania wydarzenia;

4) odpowiedzialności za osoby uczestniczące w wydarzeniu;

5) dbałości o powierzone mienie MiPBP w Żninie

6) pozostawienia Sali po wydarzeniu w stanie niepogorszonym.

§ 12

1. Najemca opuszczając sale po zakończeniu wydarzenia zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem  osobie reprezentującej Wynajmującego.

2. Najemca wspólnie z reprezentantem Wynajmującego zobowiązani są sprawdzić stan sali i sprzętu.

3. Za wszelkie zniszczenia i szkody, w tym za uszkodzony sprzęt lub urządzenia – w okresie trwania umowy – dopowiada Najemca. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w okresie wynajmu sali.

§ 13

1. W przypadku okoliczności niezależnych od Wynajmującego, MiPBP w Żninie zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia trwającego wynajmu sali.

2. O zmianie wysokości opłaty zawartej w cenniku decyduje Dyrektor MiPBP w Żninie.

3. Wynajmujący ma prawo odmówić najmu Sali bez podania przyczyn.

4. Sprawy sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Dyrektor MiPBP w Żninie.

 

CENNIK WYNAJMU SALI KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEJ MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻNINIE

Rodzaj zajęć Cel wynajmu

Opłata 

(brutto za godzinę)

Uwagi

ZAJĘCIA JEDNORAZOWE

Spotkania, kursy, szkolenia, konferencje, pokazy, prezentacje

50 zł-100 zł

Za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę nie uwzględnioną w umowie stawka wg cennika za godzinę brutto

 

ZAJĘCIA CYKLICZNE

Warsztaty, wykłady, szkolenia

 20 zł-50 zł

Za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę nie uwzględnioną w umowie stawka wg cennika za godzinę brutto

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.